Zusters en broeders,
Bekeer u, en geloof in de Blijde Boodschap’ zullen we horen als we zo dadelijk een askruisje komen halen. Dat zijn woorden van Jezus zelf, maar wat betekenen ze? In zijn oorspronkelijke betekenis wil ‘bekeren’ niets anders zeggen dan ‘zich omkeren’.     Maar door de oproep van Jezus kreeg dat een diepere betekenis, namelijk: ‘keer je om en volg mij’. We weten wat dat inhoudt;
‘Leid een beter leven’, zegt Jezus, wat dat doen we als we Hem proberen te volgen. En wat is dan beter leven? Dat is een leven dat niet alleen op onszelf gericht is.  Een levend at meer is dan alleen onze gezondheid, ons bezit, ons eigendom, ons plezier. Dus alles wat om ‘ons’ gaat en niets en niemand anders. We zien meer en meer waartoe zo’n leven leidt. We zien veel mensen die alleen uit zijn op macht en eigenbelang, politici voor wie alle middelen goed zijn om aan de macht te blijven. Dictators in plaats van presidenten en ongelooflijk veel machtsmisbruik. We zien ook vedetten in sport, zang en dans die in hun eentje meer verdienen dan alle inwoners van arme landen samen. Maar we zien ook gebroken gezinnen, mensen die geen weg meer zien, jongeren die niet weten waartoe hun leven leidt. Eigenlijk zien we veel egoïsme, en een wereld die daardoor steeds onleefbaarder wordt, met een klimaat dat zichzelf voorbij holt, een zee dat barst van het afval en plastic, een natuur die haar schoonheid dreigt te verliezen en een hoop ongelukkige mensen. Het is dus goed dat Jezus ons oproept om ons te bekeren. Om een andere weg te gaan. Niet verslaafd te zijn aan onszelf, aan televisie, smartphone, IPad, Facebook en zoveel andere speeltjes, die jammer genoeg zo vaak gebruikt worden om anderen te kwetsen, ze zwart te maken, ze af te breken. ‘Bekeer U’, zegt Jezus ook in dit verband, ‘en geloof in de Blijde Boodschap’. En die Blijde Boodschap is dat er een andere weg is dan de weg van egoïsme, van eigenbelang,  van machtsmisbruik en afbraak. En dat is de weg die Hijzelf is gegaan: de weg van liefde en vrede, van begrip en respect, van inzet voor anderen, van streven naar het goede voor alles en iedereen. En we zien dat er naar Jezus’ oproep wordt geluisterd.
We zien wereldwijd dat er steeds meer mensen, en veelal jongeren, aandacht eisen voor het klimaat en de natuur, en die bereid zijn zich daarvoor in te zetten. We zien jongeren en volwassenen die zorgen voor mensen in nood, voor zieken en ouderen, voor vreemdelingen en vluchtelingen. We zien mensen die de slavernij van de aardse goederen afzweren om weer tijd te maken voor elkaar, voor hun medemens, voor de wereld. We zien een groeiend bewustzijn dat verandering, verbetering nodig is. Beste mensen, in de eerste lezing roept God ons bij monde van de profeet Joël op om van ganser harte tot Hem terug te keren. En in het evangelie roept Jezus op om te streven naar gerechtigheid,
om te delen met de mensen in nood, om te bidden en om te vasten. En zoeken naar gerechtigheid is streven naar liefde en vrede. Delen met mensen in nood is niet blind zijn voor de ellende van anderen. Nee het is anderen helpen, steunen, geven wat ze nodig hebben. Bidden is God danken omdat Hij onze Vader en Moeder is, en altijd dicht bij ons wil zijn. En vasten is niet verslaafd zijn aan onszelf, aan ons eigen plezier, onze eigen mening, ons eigen groot gelijk, onze speeltjes, Nee, vasten is aandacht in de eerste plaats aandacht hebben oor onze medemensen. ‘Bekeer u, en geloof in de Blijde Boodschap’, zullen we zo dadelijk horen wanneer we het askruisje krijgen. Wat zou ons leven, ons samenleven, onze omgeving, onze wereld een stuk aangenamer worden als we dat echt zouden doen. Als we mee zouden bouwen aan en mee zouden genieten van Gods Blijde Boodschap voor onszelf, onze medemens, ja, heel de wereld. Amen