Inleiding

Halverwege de advent, als de weg naar Kerstmis al goed opschiet, ontvangen we reeds een vreugdevolle boodschap. Daarom noemt men deze zondag ook: Gaudete – Verheug je!

Kijk naar de tekenen van Gods aanwezig-zijn onder mensen, kijk naar signalen die er niet om liegen. Zie jij ze ook? Waar moet ik dan kijken? Welke bril moet ik er voor opzetten?

In onze kerk krijgen we de hulpmiddelen aangeboden: woorden van Jesaja en Johannes, de Grote Verwijzer; een richtinggevende, blijde boodschap, gebaren en woorden van zegen over de gaven van onze schepping: brood en wijn. Zo wil God ons bezielen in onze inzet voor de komst van het Rijk, voor de komst van Jezus Christus, blijvend in ons midden.

Overweging
‘Woestijn en steppe zullen zich verheugen, jubelen en bloeien zal de dorre vlakte. […] God komt om u te redden. Dan gaan de ogen van de blinden weer open en zullen de oren van de doven geopend worden. De lamme zal springen als een hert en jubelen zal de tong van de stomme.’
Het zijn bijzonder mooie woorden uit de eerste lezing. Vanwege deze woorden wordt de derde zondag van de Advent zondag Gaudete genoemd: Verheug u!

In zijn profetie bezingt Jesaja wat er zal gebeuren als het volk bevrijd wordt van de heerschappij van vreemde heersers. Zijn woorden waren zo bekend dat Jezus ze zevenhonderd jaar later gebruikte in zijn antwoord op de vraag van Johannes de Doper of Hij de Messias was. ‘Blinden zien en lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd’, antwoordde Hij zoals we hoorden in het evangelie.

We kunnen ons alleen maar proberen voor te stellen hoe de wereld er uit zou zien als die woorden van Jesaja en Jezus werkelijkheid zouden zijn. Maar ze zijn geen werkelijkheid, want we leven in een wereld van veel ellende, veel armoede, vele miljoenen vluchtelingen en nog meer miljoenen daklozen. We leven in een wereld van honger en ondervoeding, van uitbuiting en uitroeiing en van oorlog en vreselijke wreedheid. En ook in een wereld van groeiende onverschilligheid en groeiend individualisme. Meer en meer mensen lijken alleen nog voor zichzelf te willen leven. We zien het zelfs bij de verkiezingen in verschillende landen: die worden regelmatig gewonnen door mensen die alleen voor zichzelf, voor hun eigen gemak en voor hun eigen rijkdom willen leven.

Wat zou de wereld mooi zijn als de steppe van de armoede ook nu zou bloeien en als de blinden van de reddeloosheid opnieuw toekomst zouden zien. Als de lammen van de onderdrukking niet langer uitgebuit maar geholpen zouden worden. Als de melaatsen verlost zouden worden van de onverschilligheid van hun medemensen. Als de doven zouden opspringen van vreugde, omdat de Blijde Boodschap ook aan hen wordt verkondigd: de Boodschap van liefde, vrede en gerechtigheid.

Het klinkt elk jaar zo mooi in de lezingen van de Advent: het verlangen naar Jezus en naar een betere wereld, die een koninkrijk van de hemel wordt. En ook zoals elk jaar worden we opgeroepen om mee te helpen bouwen aan dat koninkrijk van liefde, vrede en gerechtigheid. Want dat rijk kan er alleen maar komen als de ellende van zovelen uitgeroeid wordt.
Daarom worden we, zeker op deze zondag Gaudete, zondag Solidaridad, opgeroepen om samen de nood van mensen te lenigen. Want armoede is niet ver weg. Het Centraal PlanBureau en het Sociaal Cultreel Planbureau verwachten dat de armoede in 2022 is toegenomen tot 1,1 miljoen mensen, waarbij een half miljoen Nederlandse huishoudens in armoede leven, waaronder ook veel gezinnen met minderjarige kinderen.
We kunnen de inschattingen negeren en zeggen dat we daar niets mee te maken hebben, maar we kunnen ook proberen oog te hebben voor het leed van anderen, te luisteren naar de schrijnende verhalen van medemensen,  mee te bouwen aan gerechtigheid en vrede.
Dit jaar wordt onze solidariteit gevraagd voor mensen in onze buurt. De collecte die we zo meteen, bij het aandragen van de gaven voor de eucharistie, zullen houden, wordt bestemd voor de Voedselbank Harderwijk, Putten en Ermelo. Binnen deze drie gemeenten zijn wekelijks gemiddeld 130 gezinnen afhankelijk van de Voedselbank en men verwacht dat dit aantal weer zal toenemen vanwege de stijging van de kosten voor energie en levensonderhoud. Met uw gaven kan de Voedselbank ervoor zorgen dat deze mensen wat extra krijgen om Kerstmis ook voor hen een feestelijk tintje te geven.

Als wij niet blind zijn voor de nood van anderen en niet doof zijn voor de vraag om hulp, kunnen mensen in nood opspringen van vreugde en kan de Blijde Boodschap ook voor onze medemensen in nood een boodschap van liefde, vreugde en gerechtigheid zijn.